Меню

fors majorlВ умовах карантину однією з проблем, з якою зіткнувся український бізнес - це неможливість виконання своїх зобов'язань за договорами перед контрагентами, податкових зобов'язань зі сплати податків та інших обов'язків, у зв'язку з настанням обставин непереборної сили (форс-мажор).

Статтею 14-1 Закону "Про торгово-промислові палати в Україні" та п. 3.1. "Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)", визначено, що форс-мажорними є обставини непереборної сили як надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

17 березня 2020 року набув чинності Закон № 530-IX від 17.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким було внесено зміни до частини другої статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 13, ст.52), а саме - після слів «введення комендантської години» доповнено словами «карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України».

Даним законом на державному рівні визначено введення карантину форс- мажорною обставиною.

Незважаючи на те, що карантин був віднесений до переліку форс-мажорних обставин, це не означає автоматичне звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності. Вони мають довести, що порушення зобов’язання (умов договору) сталося внаслідок запроваджених обмежень.

Факт виникнення, тривалість і припинення форс-мажорних обставин повинен підтверджуватися уповноваженим органом, шляхом видачі відповідного сертифіката.

В Україні таким органом є Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати.

В такій ситуації перш за все необхідно проаналізувати укладені договори на предмет відповідальності за невиконання зобов'язань та підстав звільнення від них, зокрема, в разі настання форс-мажорних обставин та спробувати провести переговори з контрагентом про внесення змін до договору щодо строків виконання зобов'язань.

Шляхом взаємних поступок та домовленостей проблему виконання умов договору можна вирішити швидше та направити ресурси компанії на інші важливі напрямки діяльності, і потреби в отриманні сертифіката ТПП про засвідчення карантину як форс-мажору не буде

Якщо ситуацію, що склалася не вдасться вирішити в переговорному порядку, тоді вже слід звернутися до ТПП України для отримання відповідного сертифікату.

Порядок звернення, строки видачі сертифікатів, орієнтовний перелік документів, зразки заяв, тарифи, тощо розміщено на офіційному веб-порталі Торгово-промислової палати України та перебуває у вільному доступі.

Слід звернути увагу, що форс-мажор засвідчується за кожним зобов’язанням окремо, а обов’язок доведення виникнення, існування та вплив таких обставин для конкретного випадку покладається саме на заявника.

ТПП самостійно не здійснює збір доказів, але може в процесі розгляду вимагати подання оригіналів документів для огляду, додаткових відомостей, документів, пояснень тощо.

Слід звернути увагу, що обставини непереборної сили є підставою для звільнення особи від відповідальності за порушення договірних зобов’язань (ст. 617 Цивільного кодексу України, ст. 218 Господарського кодексу України).

Однак, форс-мажорні обставини не звільняють особу від виконання основного зобов’язання за договором, а звільняють лише від негативних наслідків порушення договору (штраф, пеня, виконання додаткових обов’язків, тощо), встановлених сторонами чи законом.

Основне зобов’язання має бути виконано, як тільки це стане можливим після закінчення карантину.

Разом з тим, якщо умовами договору передбачено право контрагента відмовитися від договору в односторонньому порядку при настанні форс-мажорних обставин і контрагент ним скористався, обов’язок щодо виконання договірних зобов’язань припиняється.

Керуючий партнер, адвокат Ірина ПРОДАН

Вверх